1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, transactie en/of aanbieding tussen Schoonheidssalon MooiZo! en de klant.

2. Inspanning schoonheidssalon MooiZo!

Schoonheidssalon MooiZo! zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Schoonheidssalon MooiZo! zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de klant inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De klant kan kosteloos annuleren tot 24 uur voor de gereserveerde behandeling. Bij annulering binnen 24 uur of het niet op komen dagen, is Schoonheidssalon MooiZo! genoodzaakt 50% van de gereserveerde behandeling in rekening te brengen.

4. Aanbiedingen

Alle aanbiedingen van Schoonheidssalon MooiZo! zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt.

5. Betaling

De klant dient direct na afloop van de behandeling, de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

6. Diefstal en beschadiging

Schoonheidssalon MooiZo! meldt diefstal altijd bij de politie. Schoonheidssalon MooiZo! heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, interieur of producten beschadigt.

7. Persoonsgegevens en privacy

De klant voorziet Schoonheidssalon MooiZo! vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Schoonheidssalon MooiZo! aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen.

Schoonheidssalon MooiZo! neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Schoonheidssalon MooiZo! behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant volgens richtlijnen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

8. Geheimhouding

Schoonheidssalon MooiZo! is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling een of een gerechtelijke uitspraak, Schoonheidssalon MooiZo! verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

9. Aansprakelijkheid

Schoonheidssalon MooiZo! is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar Schoonheidssalon MooiZo!

10. Klachten

Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar Hetty van der Hoeven. Schoonheidssalon MooiZo! moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Schoonheidssalon MooiZo! de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de klant aantoonbaar zinloos is geworden en de klant dit schriftelijk kenbaar maakt.

11. Behoorlijk gedrag

De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Schoonheidssalon MooiZo! het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

12. Rechten

Op elke overeenkomst tussen Schoonheidssalon MooiZo! en de klant is Nederlands recht van toepassing. Er worden geen rechten ontleend, op de informatie die vermeldt wordt op de website van Schoonheidssalon MooiZo!